TRUMP & Klu Klux Klan

The Klu Klux Klan or the KKK was founded in 1866 as a social club in Pulaski, Tennessee by a group of many Confederates, among them.

The Klu Klux Klan or the KKK was founded in 1866 as a social club in Pulaski, Tennessee by a group of many Confederates, among them.
In the summer of 1867, the Klan's local branches met at the general congress and established the "Invisible Empire of the South".

Former Confederate general Nathan Bedford Forrest was chosen as the first leader of the "empire", or the "grand wizard" in the phrase of the kland. Clan; he developed a system of hierarchies in the congress, such as the "great dragon", "great titan", "great overhead projector".

They received the "burning cross" as a symbol.

The general congress of the Ku Klux Clan organization coincided with the timing of the Republican Party's radical restructuring policies after the American Civil War.

The most radical outgrowth of the restructuring policies after the US Civil War took place in the southern provinces.

They started this ideological and racial war with similar organizations like the KKK, Knights of the White Camelia and the White Brotherhood.


The local Clan members usually wore masks that were worn by the organizers and wear long white dresses.

Violent Ku Klux Clan members were often poor whites, as well as members of every class, including lawyers, doctors, merchants, even ministers, among the members.

After 1870, the Republican state governments in the South issued powerful laws against the Ku Klux Klan in 1871.

Thomas Dixon's books "Clansman" (Clan Man) and D.W. Griffith's 1915 film "A Birth of a Nation" has shown a romantic and positive approach to the KKK, contributing to the revival of the organization - either with or without.
In 1915, White Protestants held a rally in Ku Klux Clan near Atlanta, Georgia.
During the strongest period of the NCC, it reached an estimated number of 4-6 million members.
During the Great Depression in the 1930s, the Clan began to struggle to gain new members.
The KKK was revived in the early 1960s. Especially in the South, there was an increase in the effectiveness of the Clan.
Since the 1970s, they have become more and more isolated from Neo-Nazis and other extreme right-wing groups.
Since the 1990s, it is estimated that there are between 6,000 and 10,000 members in the south of the United States.
As a result, even though this racist, xenophobic, anti-Semitic organization has become quite marginal, it continues to operate secretly nowadays ...

In terms of date sorting, we start at the end of the page.

The list of names is at the end of the page.

---

Klu Klux Klan ya da kısaca KKK aralarında birçok Konfederasyon gazisinin de olduğu bir grup tarafından 1866 yılında Pulaski, Tennessee’de sosyal bir kulüp olarak kuruldu..

Klu Klux Klan ya da kısaca KKK aralarında birçok Konfederasyon gazisinin de olduğu bir grup tarafından 1866 yılında Pulaski, Tennessee’de sosyal bir kulüp olarak kuruldu.
1867 yazında, Klan’ın yerel şubeleri genel kongrede buluştu ve "Güney’in Görünmez İmparatorluğu"nu kurdular.
Eski Konfederasyon generali Nathan Bedford Forrest “imparatorluğun” ilk lideri, ya da klandaki tabirle "ulu büyücü" (grand wizard) seçildi. Klan; o kongrede “ulu ejderha”, “ulu titan” “ulu tepegöz” gibi bir hiyerarşi sistemi geliştirdi.
Kendilerine sembol olarak “yanan haç”ı aldılar.

Ku Klux Klan örgütünün genel kongresiyle, Cumhuriyetçi Parti'nin Amerikan İç Savaşı sonrası radikal yeniden yapılanma politikaları zamanlama açısından çakıştı.
ABD İç Savaşı sonrasının yeniden yapılanma politikalarının en radikal dışa vurumu güney eyaletlerinde gerçekleşti.
KKK, Beyaz Kamelya Şövalyeleri (Knights of the White Camelia) ve Beyaz Kardeşlik (White Brotherhood) gibi benzer kuruluşlarla beraber bu ideolojik ve ırkçı savaşı başlattılar.

Yerel Klan üyeleri, genellikle örgütün alametifarikası hâline gelen maskeler takıyor ve uzun beyaz elbiseler giyiyorlardı.
Şiddet uygulayan Ku Klux Klan üyeleri genellikle yoksul beyazlar olmakla birlikte, üyeler arasında avukatlar, doktorlar, tacirler hatta bakanların bile olduğu her sınıftan insan yer alıyordu.
1870 sonrasında, Güney'de Cumhuriyetçi eyalet hükumetleri 1871’de Ku Klux Klan’a karşı güçlü yasalar çıkardılar.
Thomas Dixon'ın 1905 yılında yayımlanan kitabı "Clansman" (Klan Adamı) ve D.W. Griffith'in 1915 yapımı “A Birth of a Nation” (Bir Ulusun Doğuşu) filmi KKK’ya yönelik romantik ve olumlu bir yaklaşım sergileyerek, örgütün canlanmasına -bilerek ya da bilmeyerek- katkıda bulundu.

1915 yılında, beyaz Protestanlar, Atlanta, Georgia yakınlarında bir Ku Klux Klan bir mitingi düzenledi.
KKK en güçlü döneminde tahmini olarak 4-6 milyon arasında bir üye sayısına ulaştı.
1930'larda yaşanan Büyük Buhran döneminde Klan yeni üye kazanmakta zorlanmaya başladı.
KKK 1960'ların başlarında yeniden canlandı. Özellikle Güney genelinde, Klan etkinliğinde artış oldu.
1970’lerden itibaren ise Neo-Nazilerle ve diğer aşırı sağcı gruplarla yakınlaştılar ve daha da izole oldular.
1990’lardan bu yana yine ABD’nin güneyinde 6 bin ila 10 bin arasında üyesi olduğu tahmin ediliyor.
Sonuç olarak bu ırkçı, yabancı düşmanı, anti-semitik örgüt epey marjinal hâle gelmiş olsa dahi günümüzde de gizli olarak faaliyetlerine devam etmektedir...
Tarih sıralaması açısından, sayfa sonundan başlayarak bakınız. 
İsim listesi sayfa sonundadır.

---

   

   

   

   

   

  

      

   

   

   

   

   

   


***
Name List:
Atiq SHAHID
Ba BILIG
Carlos LATUFF - Brazil BR
Cartoon Home Network International
Clay JONES
Daryl CAGLE
"Der Spiegel" - Germany D
Doaa ELADI
Erdoğan KARAYEL - Germany D
Gado
Gerard VANDENBROUCKE
Gary HUCK
Julio LUBETKIN
Jurge BRAGA
Klier
Marian KAMENSKY
Massoud Shojai TABATABAI
Plantu
Shahid ATIQULLAH
Stephff
"The New Yorker"
Vasco GARGALO