26th Olense Kartoenale Cartoon Contest 2014, Belgium

Annual Cartoon Contest – Rules and regulation 2014
1. Participation
All contestants will be admitted with no distinction made regarding nationality or age. There are two categories:

• Youth category up to 15 years inclusive;
• Adult category: 16 years and older.
Both professional and non-professional cartoonists are allowed to participate in this contest.
2. Theme
The main theme is ‘Cows’. Also this year Amnesty International offers a special prize to the best cartoon with theme ‘Right to education’.
More information about this theme is to be found in annex to this regulation.

3. Entries
• Contributions have to be digital works, in black and white or colour. They shouldn’t contain an explanation
of the drawing.
• The digital works has to be sent in JPEG format with a minimum of resolution of 300 dpi.
• Dimensions including any passe-partout 21 x 30 cm (A4).
• Number of entries per contestant: maximum five for each theme.
• You have to record your contact details through the (digital) entry form that you can reclaim by sending
an e-mail to kartoenale@olen.be. You also can find this entry from on www.olen.be (search: kartoenale).
4. Property rights
Prize-winning works will become the property of the organizer or theme sponsor. All works selected may
be used by the organizers to promote the contest and the village of Olen.
5. Evaluation
The jury consists of artists, cartoonists and laymen. Decisions made by the jury cannot be challenged.
6. Catalogue/Cartoon book
Selected works will be considered for inclusion in a catalogue. The authors of these works will receive a
free copy of the catalogue during the prize ceremony or it will be send afterwards by mail.
7. Deadline: 30 September 2014
The deadline is 30 september 2014. The entry form and the cartoon(s) must be sent to digital to kartoenale@olen.be.
8. Prizes
For the adult category: For the youth category:
1st prize: 1500 euro 1st prize: 200 euro
2nd prize: 500 euro 2nd prize: 175 euro
3rd prize: 400 euro 3rd prize: 150 euro
4th prize: 300 euro 4th prize: 100 euro
5th prize: 200 euro
Prize of the city of Bialogard (only for Polish participants): 200 euro
Special prize: “poverty and human rights”: 350 euro
9. Prize Ceremony and Exhibition
The prize ceremony will take place at Friday 14 November 2014 at approximately 20.00 h in the council room of the town hall of Olen, Dorp 1, 2250 Olen. Every participating artist will be welcome on that occasion. Only the winners are peronally invited.
A selection of the cartoons will also be exhibited at the same address an can be visited:
• Sunday 16 November 2014
• All working days from Monday 17 November 2014 till the end of December 2014 during the opening hours of the town hall:
o Monday 09.00 u – 12.00 u 13.00 u – 16.00 u 17.30 u – 20.00 u
o Tuesday 09.00 u – 12.00 u
o Wednesday 09.00 u – 12.00 u 13.00 u – 16.00 u
o Thursday 09.00 u – 12.00 u
o Friday 09.00 u – 12.00 u
Cows, bulls, calves and oxen
An ordinary cow? Can an ordinary cow also be an interesting one ?
We think however that this rather trivial theme has many sides to explore. Not only its typical
physical aspects catch the eye or the differences between the races, our cow is a major supplier of nutrition.
In Kenia and Tanzania cows not only get milked but the Masai also drink their blood and even
the urine is used to counteract acidification of the cows’ milk.
The animal was and still is honoured as a manifestation of one or other divinity, whether as the
Egyptian Hathor or as the Minoan bull of Kreta. And who isn't aware of the holy cows in India ?
In many countries cow manure is gathered and dried to be used as fuel. Cattle horns are used
as a cup, as powder box or helmet decoration...
In Spain and in the south of France, local varieties of the corrida recall a long gone religious
experience, roots going back all the way to the shamanic prehistory. American cowboys speed
from one bullfight to another rodeo.
Are cows boring? We don't think so.


***
Nederlands

Jaarlijkse Cartoonwedstrijd – Reglement 2014
1. Deelname
Alle personen zonder onderscheid van nationaliteit en leeftijd kunnen aan deze internationale wedstrijd deelnemen. Er zijn twee leeftijdscategorieën voorzien:
• Jeugdcategorie tot en met 15 jaar;
• Volwassenen vanaf 16 jaar.
Zowel amateur- als professionele cartoonisten kunnen deelnemen aan deze wedstrijd.
2. Thema
Het hoofdthema is ‘Koeien’. Ook dit jaar biedt Amnesty International een speciale prijs aan voor het thema ‘Recht op educatie’.
Meer uitleg over het thema is terug te vinden in bijlage van dit reglement.
3. Inzendingen
• De inzendingen moeten digitale cartoons zijn in zwart-wit of kleur en mogen geen verklarende tekst bevatten.
• De digitale cartoons moeten bezorgd worden in JPEG - formaat met een minimumresolutie van 300 dpi.
• Het aantal inzendingen per deelnemer is maximum vijf voor elk van de thema's.
• U moet uw gegevens registeren via het (digitaal) inschrijvingsformulier dat u kan opvragen via
kartoenale@olen.be. U kan dit formulier ook vinden op de www.olen.be (via de zoekterm: nog in te vullen).
4. Patrimoniale rechten
Bekroonde werken worden eigendom van de inrichters en van de themasponsor. Alle geselecteerde werken mogen door de inrichters gebruikt worden ter promotie van de Kartoenale en de gemeente Olen.
5. Beoordeling
De jury is samengesteld uit cartoonisten, kunstenaars en leken. De beslissingen van de jury kunnen niet worden aangevochten.
6. Cartoonboek
Geselecteerde werken komen in aanmerking voor een publicatie in de catalogus. De auteurs van deze geselecteerde werken ontvangen gratis de catalogus tijdens de prijsuitreiking of nadien per post.
7. Deadline: 30 september 2014
De deadline voor deelname aan deze wedstrijd is 30 september 2014. Het inschrijvingsformulier en de cartoon(s) moeten digitaal verstuurd worden naar kartoenale@olen.be
8. Prijzen
Voor volwassenen: Voor jeugd:
1e prijs: 1500 euro 1e prijs: 200 euro
2e prijs: 500 euro 2e prijs: 175 euro
3e prijs: 400 euro 3e prijs: 150 euro
4e prijs: 300 euro 4e prijs: 100 euro
5e prijs: 200 euro
Prijs van de stad Bialogard (enkel voor Poolse deelnemers): 200 euro
Prijs Amnesty International: 350 euro
9. Prijsuitreiking en tentoonstelling
De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 14 november 2014 omstreeks 20.00 u in de raadzaal van het gemeentehuis, Dorp 1, 2250 Olen. Iedere deelnemer is van harte welkom en reeds bij deze uitgenodigd.
Enkel de winnaars worden persoonlijk uitgenodigd.
Een selectie van de werken is op hetzelfde adres tentoongesteld en kan bezocht worden op:
• Zondag 16 november 2014
• Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis tot en met eind december 2014:
• Maandag 09.00 u – 12.00 u 13.00 u – 16.00 u 17.30 u – 20.00 u
• Dinsdag 09.00 u – 12.00 u
• Woensdag 09.00 u – 12.00 u 13.00 u – 16.00 u
• Donderdag 09.00 u – 12.00 u
• Vrijdag 09.00 u – 12.00 u
Koeien, stieren, kalveren en ossen
Een doordeweekse koe ? Kan een simpele koe ook een interessante koe zijn ?
Dit eerder triviale thema kan anders vele kanten kanten uit. Niet alleen zijn er de typische fysieke kenmerken van het dier en de verschillen tussen de rassen onderling, het rund is vooral een belangrijke leverancier van voedingsstoffen.
In Kenia en Tanzania wordt de koe niet alleen gemolken maar men lust er ook haar bloed en zelfs de urine van het dier wordt vermengd met haar melk om verzuring tegen te gaan.
In vele landen worden koeienvlaaien geoogst en vervolgens gedroogd tot brandstof. Runderhoorns dienen als drinkbeker, buskruitdoos, helmversiering en zo meer. Zo'n koe, daar gebruikt de mens zowat alles van.
Het dier werd en wordt vereerd als een manifestatie van een of andere godheid, hetzij als de Egyptische
Hathor of als de Minoïsche stier op Kreta en wie kent niet de heilige koeien uit India.
In Spanje en in het zuiden van Frankrijk herinneren de lokale varianten van de stierengevechten aan een lang vervlogen religieuze beleving met roots tot in de sjamanistische oertijd. Amerikaanse cowboys toeren van het ene bullfight naar de andere rodeo.
Koeien saai, nee hoor.***
Français


Concours Annuels du Dessin Humoristique
Règlement 2014
1. Participation
Toute personne sans exception de nationalité ou d’âge peut participer au concours actuel. Il
y a deux catégories d’âge:
• Jeunesse jusqu’à l’âge de 15 ans inclusivement;
• Adultes dès l’âge de 16 ans.
Aussi bien les caricaturistes professionnels que les amateurs peuvent participer à ce
concours.
2. Thème
Le thème principal est ‘vaches’. Cette année Amnesty International donne un prix spécial
pour le thème ‘Droit à l'éducation’.
Plus d’infos par rapport au thème se trouve dans l'annèxe du règlement.
3. Envois
• Les inscriptions seront des cartoons digitaux sans légendes.
• Les cartoons doivent être envoyées en format JPEG avec une résolution minimale de
300 dpi.
• Les dimensions sont exclusivement 21 x 30 cm (A4).
• Le nombre de dessins par participant est cinq pour chaque thème.
• Vous devez enregistrer vos données personnel par le formulaire d'inscription (digital) que
vous pouvez obtenir auprès de … Ce formulaire ce trouve aussi sur www.olen.be en utilisant
le terme de recherche ...
4. Droits de propriété
OEuvres gagnants entrent en possession des organisateurs et/ou le sponsor du thème. Les
cartoons gagnants peuvent être utilisés par les organisateurs pour la promotion de la Olense
Kartoenale et du village Olen.
5. Evaluation
Le jury est composé de caricaturistes, artistes et laïcs. Les décisions du jury ne peuvent pas
être contestées.
6. Catalogue/livre des cartoons
Tous les dessins sélectionnés peuvent être proposés pour publication dans le catalogue dont
chaque auteur de ses oeuvres recevra un exemplaire gratuit, pendant la proclamation ou
plus tard par courrier.
7. Date extrême d’envoi: 30 septembre 2014
La date limite d’envoi est le 30 septembre 2014. Le formulaire d'inscription et les cartoons se doivent envoyées à kartoenale@olen.be.
8. Prix
Pour les adultes: Pour les jeunes:
1e prix: 1500 euro 1e prix: 200 euro
2e prix: 500 euro 2e prix: 175 euro
3e prix: 400 euro 3e prix: 150 euro
4e prix: 300 euro 4e prix: 100 euro
5e prix: 200 euro
Prix de la ville de Bialogard (uniquement pour les participants Polonais): 200 euro
Prix spécial: La pauvreté et les droits de l’homme’: 350 euro
9. La proclamation des prix et l’exposition
La proclamation des prix aura lieu le vendredi 14 novembre 2014 vers 20 heures à la salle
du conseil de la mairie d’Olen, Dorp 1, 2250 Olen. Chaque participant est le bienvenu et est
dès lors déjà invité. Uniquement les gagnants seront invités personnellement.
Une sélection des meilleurs envois sera exposée et peut être visités:
• Le dimanche 16 novembre 2014
• Pendant les heures d’ouverture de la maison communale jusqu’à la fin du mois de decembre
2014:
• Lundi 09.00 u – 12.00 u 13.00 u – 16.00 u 17.30 u – 20.00 u
• Mardi 09.00 u – 12.00 u
• Mercredi 09.00 u – 12.00 u 13.00 u – 16.00 u
• Jeudi 09.00 u – 12.00 u
• Vendredi 09.00 u – 12.00 u
Vaches, taureaux, veaux et boeufs
Une vache toute ordinaire? Peut-une simple vache être aussi une vache
interessante?
Ce thème plutôt banale peut avoir d’un autre côté beaucoup d’aspects différents.
Non seulement il y a les traits distinctifs fysiques de l’animal ou la différence des
races entre eux, le bovin est surtout un important fournisseur de substances
alimentaires.
A Kenia et en Tanzanie on ne traite pas seulement la vache mais on aime aussi son
sang et même l’urine de l’animal est mélangée avec son lait pour combattre
l’acidification. Dans beaucoup de pays la bouse de vache est ramassée pour être
deshydrater et ensuite utiliser comme combustible.
Les cornes des bovins sont utilisées comme gobelet, boîte à poudre ou décoration
de casque et encore beaucoup de choses en plus. On utilise presque tout d’une
vache!
L’animal était dans le temps et jusqu’ aujourd’hui vénéré comme figure de l’un ou
l’autre divinité; soit la déesse Egyptienne Hathor, ou bien comme le taureau de la
civilisation minoenne à Crète. Et qui ne connait pas la vache sacrée en Inde?
En Espagne et dans le sud de la France des variantes locales des corridas de
taureaux nous rappelons les vestiges d’un evenement réligeux depuis longtemps
disparue mais ayant son origine au temps préhistoriques sjamanistique. Des cowboys
americains font des excursions d’un corrida à un autre rodéo.
Alors vaches ennuyeuses, pas du tout!


***
Poland

Konkurs rysunku satyrycznego: Zasady i
regulacje 2014
1. Uczestnictwo
Wszyscy chetni niezale nie od narodowosci czy wieku moga wziasc udzial w konkursie. Sa
dwie kategorie wiekowe:
• Kategoria mlodzie owa do 15 lat wlacznie;
• Kategoria dla doroslych od 16 lat.
Zarówno rysownicy profesjonalni, jak i amatorzy maja mo liwosc udzialu w konkursie.
2. Temat
Tematem sa ‘Krowy’, tym roku Amnesty International ufunduje nagrode specjalna dla
najlepszego rysunku satyrycznego zwiazanego z tematem ‘Prawo do edukacji’.
Wiecej informacji w formularzu zgloszeniowym (Wiecej informacji o tym temacie w aneksie
do regulaminu).
3. Prace
• Praca musi byc formie elektronicznej (praca cyfrowa), czarno-biala lub w kolorze. Rysunki
nie powinny miec objasnien/wyjasnien.
• Praca musi byc przeslana w formacie JPEG z minimalna rozdzielczoscia 300 dpi.
• Maksymalna liczba prac przeslana przez uczestnika: piec na ka dy temat.
• Wraz z praca nale y przeslac elektroniczny formularz zgloszeniowy, który zawiera dane
kontaktowe. Dostepny jest on po przeslaniu e-maila na adres kartoenale@olen.be. Zamieszczony
jest równie na stronie internetowej www.olen.be (tag szukania: kartoenale).
4. Prawo autorskie
Zwycieskie prace stana sie wlasnoscia organizatora lub sponsora tematu. Wszystkie wybrane
prace moga byc wykorzystane przez organizatorów do promocji konkursu i gminy Olen.
5. Ocena
Jury zlo one jest z artystów, rysowników oraz innych osób nie zwiazanych z rysunkiem..
Decyzja jury jest ostateczna.
6. Katalog rysunków satyrycznych
Wybrane prace zostana umieszczone w ogólnodostepnym Katalogu. Autorzy tych prac
otrzymaja bezplatny egzemplarz tego katalogu podczas ceremoni wreczenia nagród lub katalog zostanie przeslany listem pocztowym.
7. Termin nadsylania prac
Termin nadsylania prac: 30 Wrzesnia 2014. Formularz zgloszeniowy oraz prace nale y
przeslac e-mailem na adres: kartoenale@olen.be.
8. Nagrody
W kategorii doroslych: W kategorii mlodzie y:
1 miejsce: 1500 euro 1 miejsce: 200 euro
2 miejsce: 500 euro 2 miejsce: 175 euro
3 miejsce: 400 euro 3 miejsce: 150 euro
4 miejsce: 300 euro 4 miejsce: 100 euro
5 miejsce: 200 euro
Nagroda ufundowana przez Bialogard (tylko dla polskich uczestników): 200 euro
Nagroda specjalna: “ubóstwo i prawa czlowieka”: 350 euro
9. Ceremionia wreczenia nagród i wystawa
Ceremonia wreczenia nagród odbedzie sie w piatek, 14 Listopada 2014 r. okolo godziny
20.00 w sali konferencyjnej Urzedu Miasta Olen, Dorp 1, 2250 Olen. Ka dy uczestnik bedzie
mile widziany na tej ceremonii. Tylko zwyciezcy zostana zaproszeni osobiscie.
Wybrane rysunki satyryczne beda wystawione w tym samym miejscu i bedzie mo na je
zobaczyc:
• Niedziela 16. Listopada 2014 r.
• W dni robocze od poniedzialku 17 listopada 2014 r. do konca grudnia 2014 r.
w godzinach otwarcia Urzedu Miasta:
• Poniedzialek 09.00 – 12.00 13.00 – 16.00 17.30 – 20.00
• Wtorek 09.00 – 12.00
• Sroda 09.00 – 12.00 13.00 – 16.00
• Czwartek 09.00 – 12.00
• Piatek 09.00 – 12.00
Krowy, byki , cieleta i woly
Zwykla krowa? Czy zwykla krowa mo e byc interesujaca?
Myslimy, e ten trywialnie brzmiacy temat ma wiele stron w do odkrycia?
Wzrok przyciagaja nie tylko jej typowe aspekty fizyczne przyciagaja, czy chocby ró nice miedzy
rasami, nasz krowa jest glównym dostawca ywnosci. W Kenii i Tanzanii, krowy nie tylko sa
dojone, ale równie Masajowie pija ich krew. Mocz krów, co ciekawe, slu y tak e do
przeciwdzialania zakwaszeniu mleka krowiego.
Zwierze to bylo i jest czczone jako przejaw jednej lub drugiej boskosc, jak na przyklad egipska
Hathor lub minojski byk z Krety. A kto nie wie o swietych krowach w Indiach?
W wielu krajach krowi gnój jest zbierany, suszony i stosowany jako paliwo.
Bydlece rogi wykorzystywano jako naczynia do picia, pudelka proszku lub jako dekoracja
helmu.
W Hiszpanii i na poludniu Francji kultywowane sa lokalne odmian korridy przywolujace dawne
obrzedy religijne, korzeniami wracajace a do szamanskiej prehistorii.
Amerykanscy kowboje przescigaja sie w organizacji kolejnych walkach byków i rodeo.
Krowy sa nudne ? Nie wydaje nam sie.